dr hab. Magdalena Szyndler

dr hab. Magdalena Szyndler

Magdalena Szyndler (ur. w 1975 roku w Gliwicach) - etnomuzykolog, folklorystka, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach (klasa skrzypiec). W 2000 roku ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Wychowanie Muzyczne). W 2001 roku podjęła studia doktoranckie - kierunek Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podjęła pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytatu Śląskiego. W 2002 roku była stypendystką programu CEEPUS na Uniwersytecie Konštantína Filozofa w Nitrze (Słowacja).

W 2006 roku obroniła pracę doktorską pt. Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych Śląska Cieszyńskiego (pod kierunkiem prof. B. Linettea) na Wydziale Historycznym, w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Muzyki i Kompozycji na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Naukowo-Badawczych. W roku 2008 podjęła badania folkloru muzycznego wśród mniejszości polskiej w Serbii (Ostojićevo) a także prowadziła i prowadzi działania na rzecz propagowania folkloru muzycznego Śląska Cieszyńskiego (czynny udział w studenckiej kapeli góralskiej, organizacja obozów naukowych dla studentów, prelekcje i wykłady dla dzieci w ramach projektu Mały Etnograf oraz współpraca z Katedrą Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Kulturowej w ATH w Bielsku-Białej). W latach 2008-2012 i w obecnej kadencji (2012-2016) jest członkiem Rady Instytutu Muzyki oraz Rady Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich.

W ramach projektu Muzyczne Białe Plamy finansowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, realizowała grant pod tytułem Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) - Tradycja i współczesność. Rezultatem podjętych działań jest publikacja dostępna na stronie internetowej IMiT.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych zarówno w Polsce (Katowice, Wrocław, Wisła, Bielsko-Biała, Bytom, Lublin, Cieszyn), jak i za granicą (Słowacja 2003, 2005; Republika Czeska 2001, 2007; Chińska Republika Ludowa 2010). W roku 2012 uczestniczyła w pracach jury przeglądu pieśni ludowej Śląskie śpiewanie (Czeski Cieszyn) i w przeglądzie pieśni ludowej w Pszczynie (Brzymski Skansen).

Obecnie prowadzi eksploracje terenowe na obszarze Trójwsi (Istebna, Jaworzynka, Koniaków) i miejscowości przyległych poza granicami kraju (Republika Czeska, Słowacja), mające na celu wyłonienie wokalnego repertuaru ludowego "u źródła" (najstarsze pokolenie autochtonów) oraz jego współczesnych przekształceń (folkloryzm, folk, Hybrydy).


Magdalena Szyndler - Folklor pieśniowy Zaolzia Magdalena Szyndler - Folklor pieśniowy Zaolzia Red. Magdalena Szyndler - Kultura ludowa żródłem działań artystycznych,  badawczych i naukowych Magdalena Szyndler - Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje

   Magdalena Szyndler  Folklor pieśniowy Zaolzia. Uwarunkowania, typologia i funkcje

   Red. Magdalena Szyndler  Kultura ludowa żródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych

   Magdalena Szyndler  Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje


Podczas badań terenowych na Mazowszu (pracownicy UŚ i studenci muzykologii UW) Zuzanna Czeczotek z Milikowa (Zaolzie) - badania folkloru pieśniowego "Chodzenie z Goikiem" - pracownicy i studenci UŚ


Czerwiec 2008, Ostojićevo, Serbia Czerwiec 2008, Ostojićevo, Serbia Czerwiec 2008, Ostojićevo, Serbia


Prezentacja folkloru muzycznego górali z Beskidu Śląskiego - Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Cieszynie Prezentacja folkloru muzycznego górali z Beskidu Śląskiego - Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Cieszynie


Kongres IOV (The International Organization of Folk Art) - Nanjing (Chiny), październik 2010 Kongres IOV (The International Organization of Folk Art) - Nanjing (Chiny), październik 2010 Kongres IOV (The International Organization of Folk Art) - Nanjing (Chiny), październik 2010 Kongres IOV (The International Organization of Folk Art) - Nanjing (Chiny), październik 2010 Kongres IOV (The International Organization of Folk Art) - Nanjing (Chiny), październik 2010Kontakt

E-mail: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

E-mail: magdalena.szyndler@us.edu.pl

Telefon: +48 338546117 (Sekretariat Instytutu Muzyki w Cieszynie)

WWW: Instytut Muzyki w Cieszynie, Wydział Artystyczny UŚ

© PC